O sdružení

Kontakt
Archa - sdružení pro rekreaci a pobyt v přírodě, z.s.
Mgr. Karel Zerzáň (předseda spolku)
Na Rybníku 969 Uherské Hradiště 686 01
+420 608 547 972
archa@sdruzeni-archa.cz

IČ: 227 38 452

Bankovní spojení: č.ú.: 43-2526800247/0100 Komerční banka, a.s., Uherské Hradiště

o sdružení

Spolek je právnickou osobou vystupující v právních vztazích svým jménem a odpovídající za porušení svých závazků celým svým majetkem.

Spolek není organizačně ani jinak závislý na státních orgánech, politických stranách, církvích a jiných institucích. Může s nimi však při uskutečňování společných cílů a záměrů spolupracovat.

Cílem spolku je organizace smysluplného využívání volného času dětí, mládeže a dospělých. Důraz je kladen na výchovu dětí a mládeže směřující k rozvoji klíčových životních kompetencí, které jsou v souladu s obecně přijímanými hodnotami a přispívají ke spokojenému a úspěšnému životu občana demokratické společnosti.

o sdružení

Činnost spolku je zaměřena zejména na rozvíjení samostatnosti dětí a mládeže, výchovu ke spolupráci, kooperaci, partnerství, solidaritě a vzájemné toleranci ve smíšeném, věkově různorodém kolektivu.

Nabídkou účelného a aktivního využití volného času spolek pomáhá v boji proti kriminalitě, různým druhům závislostí a dalším sociálně patologickým jevům působícím na děti a mládež.Hlavním předmětem činnosti spolku v zájmu dosažení jeho cíle je především:

o sdružení

  • vytváření a realizace programů pro děti a mládež
  • podpora, organizace a realizace aktivit jako jsou tábornictví, vodáctví, turistika, cykloturistika, horolezectví, lyžování, netradiční sportovní hry, divadlo, a jiné sportovní a kulturní aktivity
  • organizace zážitkových a pobytových akcí s cílem pomoci účastníkům pozitivně ovlivnit chování a styl života, zejména pak pobyty v přírodě, poznávací zájezdy, lyžařské zájezdy, vodácké výcviky, vysokohorskou turistiku, sportovní turnaje, závody a soutěže a jiné akce pro rodiče a děti
  • získávání informací o zdrojích finančních prostředků
  • publikační činnost a spolupráce s médii

Registrace
Zapsaný spolek Archa - sdružení pro rekreaci a pobyt v přírodě, z.s.je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu L, vložka číslo 13185.

O nás

Zapsaný spolek Archa – sdružení pro rekreaci a pobyt v přírodě, z.s. je dobrovolným sdružením zájemců zabývajících se náplní a využitím volného času dětí, mládeže i dospělých.

686 01 Uh. Hradiště,
Na Rybníku 969
IČ: 22738452,
č.ú.: 43-2526800247/0100 Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště

+420 608 547 972

Sdružení Archa 2023

Zapsaný spolek Archa – sdružení pro rekreaci a pobyt v přírodě, z.s. je dobrovolným sdružením zájemců zabývajících se náplní a využitím volného času dětí, mládeže i dospělých.